Menu

Algemene voorwaarden

1. Spaarsysteem
Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke spaarpas de Lelypas, waarop door deelnemende ondernemers gratis spaarpunten worden geplaatst aan de hand van bij de ondernemers gedane aankopen vanaf € 1,-. De Lelypas is bij de deelnemende ondernemers te verkrijgen.

2. Pashouders
Iedere consument met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem.

3. Persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de ter zake geldende privacywetgeving wordt beheerd namens en door de Stichting Lelypas. Onze privacyverklaring vind je hier. Registratie van je persoonlijke gegevens is nodig om de verplichtingen tegenover jou na te kunnen komen, voor het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en om je (per email) te kunnen informeren over onze aanbiedingen.

4. Uitgifte spaarpunten
Bij aankoop van producten of diensten bij aan het spaarsysteem deelnemende ondernemers, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarpunten op zijn/haar Lelypas sparen voor latere bestedingen bij de deelnemende ondernemers. Indien de Lelypas is vergeten kunnen er op géén enkele wijze spaarpunten worden gespaard (bijgeschreven)!

Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op de Lelypas, met een waarde van meer dan 1.000 punten, kan door de Stichting tot correctie worden overgegaan en bent je verplicht ten onrechte ontvangen spaarpunten af te laten boeken respectievelijk het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen. De Stichting heeft het recht aankoopnota’s op te vragen teneinde het saldo te verifiëren.

5. Verzilvering spaarpunten
De spaarpunten kunnen alleen worden verzilverd bij de deelnemende ondernemers. Dit kan door de spaarpunten te gebruiken voor contante betaling bij aankoop van reguliere producten of diensten van de ondernemer. Ook is het mogelijk de spaarpunten te gebruiken voor contante betaling bij aankoop van speciale aanbiedingen van deelnemende ondernemers, die alleen gelden voor de deelnemers aan het spaarsysteem. De betreffende spaarpunten worden dan door de ondernemer van het gespaarde saldo afgeboekt.

De Lelypas is persoonlijk, wat wil zeggen dat de spaarpunten uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende Lelypas zelf.

6. Beëindiging deelname
Pashouders zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. Je kunt een mail sturen naar info@lelypas.nl om je persoonsgegevens te laten verwijderen en de Lelypas te laten blokkeren. De spaarpunten die nog op de pas staan kunnen worden verzilverd conform het voorgaande artikel. Wanneer op het moment van beëindigen nog punten op de pas staan, vervalt het saldo.

Ingeval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze consumentenvoorwaarden, of als je op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting of een van de deelnemende winkeliers schade lijden, is de stichting gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang je deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.

7. Wijzigingen of beëindiging Lelypas
De Stichting Lelypas kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende geregistreerde consumenten zullen hierover ingelicht worden. Gespaarde punten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 5.

8. Diefstal of verlies
In geval de (anonieme) Lelypas kwijt raakt door diefstal of verlies dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij de Stichting. De gespaarde punten komen dan te vervallen.

Wanneer het een geregistreerde Lelypas betreft, kun je een nieuwe Lelypas ophalen bij een van de deelnemende ondernemers en alle persoonsgegevens van de verloren pas over laten zetten op de nieuwe Lelypas. Stuur hiervoor een bericht naar info@lelypas.nl of maak gebruik van het contactformulier op de website.

9. Correspondentie
Correspondentie verband houdende met het spaarsysteem kan worden gestuurd naar ons e-mailadres, info@lelypas.nl

10. Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, waarna het bestuur na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform de wettelijke besluitvormingsregels een voor spaarders, ondernemers en de Stichting bindende beslissing neemt.

 Volg ons op Facebook
Copyright 2017 Stichting Lelypas
Lelystad geeft lucht Rabobank MTH: Uw accountant en belastingadviseur