Menu

Algemene voorwaarden Lelypas

 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.
1. Stichting Lelypas: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Agorabaan 15, 8224JS te Lelystad,
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62684892.
2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan het
Spaarsysteem deelneemt of wenst deel te nemen en daarvoor over een Lelypas beschikt c.q. daarvoor een Lelypas
aanvraagt.
3. Spaarsysteem: het door Stichting Lelypas georganiseerde spaarsysteem waarmee de Consument middels de Lelypas
spaarpunten kan sparen en verzilveren bij aankopen bij Ondernemers.
4. Lelypas: de spaarpas die gratis bij Ondernemers te verkrijgen is en waarmee in het kader van het Spaarsysteem spaarpunten
kunnen worden gespaard.
5. Ondernemer: iedere bij het Spaarsysteem aangesloten ondernemer die Lelypassen uitgeeft en waarbij spaarpunten kunnen
worden gespaard en verzilverd.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan het Spaarsysteem door een Consument.
2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bedingen onverlet.
3. Het aanbod van Ondernemers en Stichting Lelypas voor deelname aan het Spaarsysteem is vrijblijvend en onder
voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Lelypassen.
4. Voor deelname aan het Spaarsysteem is vereist dat de Consument officiële woonplaats heeft in Nederland.
5. Lelypassen zijn te verkrijgen bij Ondernemers. Het wordt de Consument om verschillende redenen ten zeerste aangeraden
zijn Lelypas op de website www.lelypas.nl of middels de Lelypas-app te registreren. De Consument staat ervoor in dat hij
alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens juist en volledig verstrekt.

ARTIKEL 3. | HET SPAARSYSTEEM
1. Op vertoon van een geldige Lelypas bij een Ondernemer bij aankopen vanaf 1 euro, worden gratis spaarpunten gespaard.
Elke bestede euro vertegenwoordigt één spaarpunt, tenzij de Ondernemer anders met Stichting Lelypas is
overeengekomen. Bij besteding worden bestede euro’s naar beneden afgerond op hele euro’s. Indien de Consument
bijvoorbeeld 1,80 besteedt, wordt één spaarpunt gespaard. Gespaarde spaarpunten kunnen op vertoon van de Lelypas
worden verzilverd bij aankopen bij Ondernemers, waarbij één spaarpunt € 0,01 waard is.
2. Lelypassen kunnen voor het sparen en ter verzilvering op de daartoe aangewezen wijze ook worden vertoond middels de
Lelypas-app.
3. Lelypassen kunnen ook als cadeaukaart worden gebruikt. In dat geval is de Consument aan de Ondernemer een betaling
verschuldigd ter grootte van het bedrag dat gelijk is aan het opgewaardeerde saldo van spaarpunten. Speciale aanbiedingen
die alleen voor geregistreerde deelnemende Consumenten aan het Spaarsysteem gelden, zijn uitgesloten van verzilvering
van cadeaukaarten.
4. Spaarpunten kunnen uitsluitend worden gespaard en verzilverd bij aankopen in fysieke winkels van Ondernemers.
5. Sparen en verzilveren van spaarpunten tegelijkertijd is niet mogelijk.
6. Spaarpunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gespaard of verzilverd. Wanneer de Lelypas bij een aankoop
niet wordt getoond overeenkomstig lid 1 of lid 2, kunnen nadien geen spaarpunten meer worden bij- of afgeschreven.
7. Bij uitzondering kan het voorkomen dat bepaalde aankopen bij Ondernemers zijn uitgesloten van deelname aan het
Spaarsysteem. De betreffende Ondernemer kan de Consument hierover meer informatie verstrekken.
8. In geval een Lelypas wordt opgewaardeerd aan de hand van een vouchercode, zijn vouchercodes tot 12 maanden na de
datum van uitgifte daarvan geldig.
9. Meerdere Lelypassen kunnen op verzoek van de rechtmatige houders daarvan aan elkaar worden gekoppeld waarbij het
saldo op de Lelypassen wordt verrekend en wordt toegepast op de Lelypas die geldig blijft. De overige Lelypassen waarop
het verzoek betrekking heeft, komen dan te vervallen. Het bedoelde verzoek kan middels het contactformulier op de
website www.lelypas.nl worden ingediend. Stichting Lelypas behoudt zich het recht voor het verzoek af te wijzen.

ARTIKEL 4. | PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die de Consument in het kader van het Spaarsysteem verstrekt, worden opgenomen in een centrale
database die met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt beheerd door of namens
Stichting Lelypas. De verwerking van persoonsgegevens van de Consument is nodig om de verplichtingen in het kader van
het Spaarsysteem tegenover de Consument na te kunnen kopen, alsook voor het opsporen van fraude, het doen van
marktonderzoek en om de Consument te kunnen informeren over aanbiedingen van Stichting Lelypas en Ondernemers.

ARTIKEL 5. | CORRECTIE BIJ FOUTEN EN VERGISSINGEN
1. Stichting Lelypas behoudt zich het recht voor correcties in het saldo van de Lelypas door te voeren in geval van ten onrechte
bij- of afgeschreven spaarpunten. Voor fouten en vergissingen in het nadeel van de Consument is de betreffende
Ondernemer eerste aanspreekpunt voor de Consument. De Ondernemer zal zich inspannen de fout of vergissing zelf te
herstellen.
2. Indien sprake is van een fout of vergissing die niet kan worden verrekend met het saldo op de Lelypas en deze fout of
vergissing een waarde betreft van meer dan 1.000 spaarpunten, is de Consument verplicht het onterecht ontvangen
voordeel terug te betalen.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING DEELNAME
1. De Consument kan zijn deelname aan het Spaarsysteem te allen tijde beëindigen. De spaarpunten die op het moment van
beëindiging op de Lelypas staan, kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, nog worden
verzilverd tot 24 maanden na beëindiging van de deelname.
2. Stichting Lelypas behoudt zich het recht voor om Lelypassen waarop gedurende ten minste 24 maanden geen spaarpunten
zijn bij- of afgeschreven, te laten vervallen.
3. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze algemene
voorwaarden, of indien de Consument op enige andere wijze zodanig handelt dat Stichting Lelypas of een van de
Ondernemers schade lijden, is Stichting Lelypas gerechtigd om, onder voorbehoud van alle overige rechten, met
onmiddellijke ingang de deelname van de Consument aan het Spaarsysteem te beëindigen en het spaarsaldo te annuleren
of te verrekenen met de eventueel geleden schade als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid.
4. Stichting Lelypas kan te allen tijde de exploitatie van het Spaarsysteem beëindigen. De Consument zal hierover ingelicht
worden. Gespaarde spaarpunten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen redelijke periode worden verzilverd.
5. Vervallen spaarpunten komen ten goede van Stichting Lelypas.
6. Ondernemers kunnen gedurende de exploitatie van het Spaarsysteem worden aangesloten of uitgesloten van verdere
deelname, zonder dat Stichting Lelypas of de betreffende Ondernemer aansprakelijk is voor enig daardoor door de
Consument geleden nadeel.

ARTIKEL 7. | VERLIES EN DIEFSTAL
1. De houder van een Lelypas die de Lelypas bij een aankoop toont, wordt geacht de rechthebbende van de Lelypas te zijn.
Voor verlies of diefstal van de Lelypas zijn Stichting Lelypas en Ondernemers niet aansprakelijk.
2. Indien de Consument verlies of diefstal van zijn Lelypas constateert, dient de Consument daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling te doen aan een van de Ondernemers. Stichting Lelypas spant zich dan in de Lelypas zo spoedig mogelijk te
blokkeren, zonder dat Stichting Lelypas en Ondernemers aansprakelijk zijn voor het nadeel dat de Consument lijdt in geval
in de tussentijd onverhoopt spaarpunten door een derde worden verzilverd.

ARTIKEL 8. | CORRESPONDENTIE EN GESCHILLEN
1. Correspondentie verband houdende met het Spaarsysteem, evenals wijzigingen in persoonsgegevens van de Consument,
kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van Stichting Lelypas (info@lelypas.nl).
2. Geschillen met betrekking tot het Spaarsysteem kan de Consument schriftelijk voorleggen aan het bestuur van Stichting
Lelypas. Indien het geschil betrekking heeft op een Ondernemer, zal Stichting Lelypas, na hoor en wederhoor te hebben
toegepast, een voor de Consument, Ondernemers en Stichting Lelypas bindende beslissing nemen, met dien verstande dat
de Consument de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.


Volg ons op Facebook
Copyright 2017 Stichting Lelypas
Lelystad geeft lucht MTH: Uw accountant en belastingadviseur